วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันที่  ๑๒ ธันวาคม ๕๕
กิจกรรม
๑.ดูแลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๕ ทำเวรประจำวัน
๒.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
๓.กิจกรรมโฮมรูม ให้นักเรียนท่องบทอาขยาน  ท่องสูตรคูณ
๔.จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ป.๕/๘ แทนครูวิชา ภาษาไทยเสริม
๕.จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ป.๕/๑ กิจกรรมคือ ให้นักเรียนทำสมุดเล่มเล็กและให้นักเรียนแต่งนิทานลงในสมุดเล่มเล็ก
๖.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนป.๕/๕ กิจกรรมคือ ให้นักเรียนทำสมุดเล่มเล็กและให้นักเรียนแต่งนิทานลงในสมุดเล่มเล็ก
๗.ดูแลนักเรียนชั้นป.๕/๕  ดื่มนม  สวดมนต์  ทำเวรประจำวัน  กลับบ้าน


วันที่  ๑๓ ธันวาคม ๕๕
กิจกรรม
๑.ดูแลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๕ ทำเวรประจำวัน
๒.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
๓.กิจกรรมโฮมรูม ให้นักเรียนท่องบทอาขยาน  ท่องสูตรคูณ
๔.จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ป.๕/๑ กิจกรรมคือ ให้นักเรียนทำสมุดเล่มเล็กและให้นักเรียนแต่งนิทานลงในสมุดเล่มเล็ก
๕.ดูแลนักเรียนชั้นป.๕/๕  ดื่มนม  สวดมนต์  ทำเวรประจำวัน  กลับบ้าน


วันที่  ๑๔ ธันวาคม ๕๕
กิจกรรม
๑.ดูแลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๕ ทำเวรประจำวัน
๒.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
๓.กิจกรรมโฮมรูม ให้นักเรียนท่องบทอาขยาน  ท่องสูตรคูณ
๔.จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ป.๕/๓ กิจกรรมคือ ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด เรื่องการเขียนแสดงความคิดเห็น
๕.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนป.๕/๔ กิจกรรมคือ ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด เรื่องการเขียนแสดงความคิดเห็น
๖.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนป.๕/๕ กิจกรรมคือ ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด เรื่องการเขียนแสดงความคิดเห็น
๗.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนป.๕/๑ กิจกรรมคือ ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด เรื่องการเขียนแสดงความคิดเห็น
๗.ดูแลนักเรียนชั้นป.๕/๕  ดื่มนม  สวดมนต์  ทำเวรประจำวัน  กลับบ้าน


วันที่  ๑๗ ธันวาคม ๕
กิจกรรม
๑.ดูแลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๕ ทำเวรประจำวัน
๒.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
๓.กิจกรรมโฮมรูม ให้นักเรียนท่องบทอาขยาน  ท่องสูตรคูณ
๔.ดูแลนักเรียนชั้นป.๕/๕  ดื่มนม  สวดมนต์  ทำเวรประจำวัน  กลับบ้าน


วันที่  ๑๘ ธันวาคม ๕๕
กิจกรรม
๑เวรประจำวัน  ยืนต้อนรับนักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียนในตอนเช้า
๒.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
๓.กิจกรรมโฮมรูม ให้นักเรียนท่องบทอาขยาน  ท่องสูตรคูณ
๔.จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ป.๕/๔ กิจกรรมคือ ให้นักเรียนเขียนสรุปเรื่องราชาธิราช  ตอนกำเนิดมะกะโท
๕.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนป.๕/๓  กิจกรรมคือ ให้นักเรียนเขียนสรุปเรื่องราชาธิราช  ตอนกำเนิดมะกะโท
๖.ดูแลนักเรียนชั้นป.๕/๕  ดื่มนม  สวดมนต์  ทำเวรประจำวัน  กลับบ้านไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น